ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ГИС АЛИАНС”

12.03.2019 г.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска целГИС АЛИАНС”, ЕИК 205267564, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София,  р-н Младост, ж.к. „Младост“ 1, бул. „Андрей Ляпчев“ № 51, ет. 2, представлявано от Александър Лазаров, в качеството му на изпълнителен директор на „МАПЕКС“ АД – Председател на Управителния съвет, на основание чл. 22, ал. 1 от Устава на сдружението във вр. с чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на 30.03.2019 г. от 10.30 часа, в гр. гр. София,  р-н Младост, ж.к. „Младост“ 1, бул. „Андрей Ляпчев“ № 51, ет. 2, при следния дневен ред:

  1. Приемане на дневния ред на събранието, избор на председател на събранието, преброител и секретар.
  2. Вземане на решение за приемане на годишен отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2018 г., съгласно чл. 26, т. 1 от Устава.
  3. Вземане на решение за приемане на годишен финансов отчет за 2018 г. на Сдружението.

Всички материали, свързани с провеждане на събранието, са на разположение за запознаване на адреса на сдружението и при поискване – в електронен формат, чрез електронна поща.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, на същото място и при същия дневен ред в 19.00 часа и може да бъде проведено, колкото и членове да се явят.

Настоящата покана е изготвена на основание Решение на Управителния съвет на сдружение „ГИС Алианс“ от 12.03.2019 г.